Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5164
Title: TIME SERIES ANALYSIS: A CASE STUDY ON FORECASTING TURKEY’S INFLATION AND UNEMPLOYMENT
Authors: Barkat, Ali
Keywords: İşsizlik
Enflasyon
Phillips eğrisi
Otoregresif zaman serileri
Unemployment
Inflation
Phillips curve
Autoregressive time series model
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bir ülkenin ekonomik strateji ve politikaları düşük enflasyonla birlikte tam istihdam ve güvenli ekonominin en önemli faktörüdür. Bu çalışma 2000 yılı ile 2014 yılı arası işsizlik ve enflayona odaklanmıştır. 2000-2014 periyodu için istatistiksel veri Türkiye İstatistik Kurumu web sitesinden alınmıştır. Bu araĢtırmanın ilk amacı 2015 ve 2016 yılları için enflasyon ve iĢsizliği tahmin etmektir. Eflasyon ve iĢsizlik bir zaman serileri yöntemi olan otoregresif model iletahmin edilmiĢtir. AraĢtırmanın ikinci amacı 2000-2014 periyodu için iĢsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bunun için 2014 yılına ait Philips eğrisi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuç, Türkiye ekonomisinde işsizliğin enflasyonu negative yönde etkilediğini göstermiştir ve iĢsizlik ile enflasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5164
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10063742.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.