Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2380
Title: THE CRITIQUE OF NEOLIBERALISM IN DAVID HARE’S PLAYS
Authors: Gültekin, Hakan
Keywords: David Hare
Neoliberalizm
Tiyatro
Yeni Emperyalizm
Mülksüzleştirme
Özelleştirme
Toplumsal Bütünlük
David Hare
Neoliberalism
Theatre
New Imperialism
Dispossession
Privatization
Social Integrity
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalıĢma, David Hare‘in oyunlarında neoliberalizmin önem durumunu keĢfetmeyi amaçlar. Herhangi bir edebi üretimin kendinden daha büyük ve karmaĢık bir sosyal yapıdan ayrı değerlendirilemeyeceği bili nciyle, bu çalıĢma Hare‘in seçili oyunlarında, yansıttıkları toplumsal yapıları ve 1970‘lerden beri dünya politika sahnesinde gözle görülür biçimde baskın olan neoliberal politikaları inceleyerek, diyalektik iliĢkileri gün yüzüne çıkarmayı amaçlar. Bu çalıĢma, diyalektik metodu kullanarak, oyunlar ve sosyo-politik bağlamları arasındaki birbirini etkileyen dizgelerin analizine değinir. Bu bağlamda, çalıĢmanın ardında yatan saik; ekonomik ve sosyal adaletsizliklere yoğunlaĢarak, David Hare‘in, batı toplumunun ve altında yatan toplumsal sözleĢmenin temel değerlerini yerle bir eden neoliberalizmi eleĢtirme kanallarını araĢtırmaktır. Analiz ve tartıĢma bölümlerinde, tez ilk olarak, yeni emperyalizm gibi politik çeĢitlenmelerine değinerek, Hare‘in neoliberalizmin tarihsel geliĢimini sahneye taĢımasını tartıĢır. Ġkinci olarak, neoliberalizm Hare‘in oyunlarında mülksüzleĢtirme ve özelleĢtirme politikalarını betimleyen tematik bir belirteç olarak incelenir. Sonuç olarak da, kurumların yozlaĢması, serbest pazar kapitalizmi ve emek hareketinin kinizm içinde bulunması açılarından tartıĢılır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2380
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512947.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.