Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1839
Title: 4.SINIF MATEMATİK SINAV SORULARININ BÖLGESEL ALAN KAPSAMINDA İNCELENMESİ; TIMSS SINAV SORULARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Authors: Taştekinoğlu, Ergün
Keywords: TIMSS
Matematik Öğretimi
Ölçme Değerlendirme
Soruların Zihinsel Alanları
Öğretim programı
TIMSS
Teaching of Mathematics
Measurement evaluation
Mental areas of questions
Teaching program
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Matematik, insanlıkla birlikte var olan ve her geçen gün önemini artıran çağımızın en önemli bilim dallarındandır. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu TIMSS ve PISA gibi araĢtırma raporlarında, matematik ve geometri alanında öğrencilerimizin baĢarı düzeylerinin istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Bu çalıĢma, 4.sınıf matematik sınav sorularının, öğretim programına ve TIMSS sınav sorularıyla karĢılaĢtırması amaçlamıĢtır. Bu araĢtırmada, evren Ġstanbul ili, örneklem ise Bahçelievler ilçesinde rastlantısal seçilen 3 ilkokuldur. AraĢtırmanın modeli nitel bir yöntemdir. AraĢtırmanın nitel veri bölümünde, yazılı sınav sorularında doküman analiz tekniği ve öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Veri kaynağı olarak, 2012-2013 eğitim öğretim yılında, 4.sınıf öğrencilerine uygulanan matematik sınav soruları kullanılmıĢtır. Bu sorular, MEB öğretim programında öğrenme alanlarına ayrılan süre olarak ve TIMSS 2011 sınavında yer alan biliĢsel alanlara göre karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca, 50 ilkokul öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sonuçlarına da yer verilmektedir. AraĢtırmanın sonucunda, matematik öğrenme alanları karĢılaĢtırmasında, sınav sorularının %80‟ini sayılar, %16‟sını geometrik Ģekiller ve ölçme, %4‟ünü veri gösterimi alanı oluĢturmuĢtur. MEB kılavuz kitapta ise; %52 sayılar, %44 geometrik Ģekiller ve ölçme, %4 veri gösterimi alanına zaman ayrıldığı ve tutarlı olmadıkları tespit edilmiĢtir. BiliĢsel alan karĢılaĢtırmasında ise, TIMSS‟de soruların %40‟ı bilgi, %40‟ı uygulama, %20‟sini akıl yürütme oluĢturmuĢtur. Ġncelenen sınav sorularında ise; %67‟i bilgi, %18‟i uygulama, %15‟i akıl yürütme olduğu ve aralarında tutarlılık olmadığı tespit edilmiĢtir. Öğretmenlere uygulanan görüĢme formu verilerine göre; öğretmenlerin çoğunluğu sınıfta baĢarı yüzdesinin düĢük olması durumunda konu tekrarı yaptıkları, farklı öğretim teknikleri kullanmadıkları ve biliĢsel alan konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1839
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
376751.pdfTez dosyası1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.