Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1473
Title: TİYATRO – ANLATI İLİŞKİSİ VE ANLATICININ DÖNÜŞÜMÜ
Authors: Alankaya, Şükrü Veysel
Keywords: Anlatıbilim
Semiyotik
Anlatı
Söz Edim
Anlatı Tiyatrosu
Meddah
Anlatıcı
Hikâye Anlatıcısı
Masal Anlatıcısı
Tek kişilik Oyunlar
Narratology
Semiotics
Narrative
Utterance
Speech Act
Narrative Theatre
Meddah
Storyteller
Fairytale Teller
One Person Plays
Issue Date: Sep-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araĢtırma tarihte geriye gidip ilk oyuncudan bugünlere kadar evrimleĢen oyuncu arasında bir yolculuk yapacaktır. AraĢtırma da ilk olarak anlatının bilim ve sanattaki yeri incelenecek ve temel anlamda anlatı, semiyotik, anlatıcı ve anlatı teorileri araĢtırılacaktır. Ayrıca bu araĢtırma sözün, dilin, metinlerin çözümlemesini bilimsel örnekler ve kuramlar üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Ġnsanlık tarihinin baĢlangıcından bu yana anlatıcı her zaman/dönem dinleyicisiyle buluĢmaktadır. Anlatıcı, ilerleyen süreç içinde bir çok farklı anlatı teknikleri denemiĢ, bu yönde kendini geliĢtirmiĢ ve biçimlendirmiĢtir. Bu araĢtırma anlatıcının/oyuncunun bu evrimleĢme serüvenini keĢfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalıĢma içinde anlatının tiyatrodaki yeri esas alınarak araĢtırmalar yapılacaktır. AraĢtırmada ilk olarak anlatıcının farklı kimlik ve biçimlerinden biri olan tiyatroda anlatıyla beraber anlatıcının yeri incelenecek ve böylelikle tiyatronun vazgeçilmez unsurlarından biri olan oyuncunun çağdaĢ tiyatrodaki yeri belirlenmeye çalıĢılacaktır. Diğer bir açıdan, tiyatro disiplinindeki oyuncunun fenomenolojisini anlama yaklaĢımında bulunurken; oyuncu bir hikâye anlatıcısı olarak da ele alınmalı mı sorusunu cevaplamaya çalışacaktır. Bu araştırma günümüzde ve ülkemizde örneklerine sıkça rastladığımız anlatı tiyatrosu oyunları için akademik bir araştırma kaynağı olmayı ve bu yolda eser üretmek isteyenlere (oyuncusuna, yönetmenine ve yazarına) rehber olmayı amaçlamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1473
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TĠYATRO – ANLATI ĠLĠġKĠSĠ VE ANLATICININ DÖNÜġÜMÜ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.