Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorToptaş, Zeki Şafak-
dc.date.accessioned2019-04-18T08:19:02Z-
dc.date.available2019-04-18T08:19:02Z-
dc.date.issued2017-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1428-
dc.description.abstractBeş ana bölümden oluşan bu tezin temel sorusu dünya politikasının temel bileşenlerini oluşturan kapitalizm ve milliyetçiliğin nasıl bir sistem yarattığıdır. Birinci bölümde tezin temel sorusu ve araştırma metodolojisi açıklanmaktadır. İkinci bölümde kavramsal bir arka plan oluşturularak milli aidiyetin en küçük parçası olan bireyin doğasından bahsedilmektedir. Ayrıca sistemin temel unsuru olan devletin siyaset felsefesi açısından varlığı ve amacı ile kapitalist iktisadın başlangıç kitabı tartışılmaktadır. Son olarak ise sistem kavramının tanımı yapılmaktadır. Üçüncü bölümde kapitalizmin esas unsurları, neo-liberal küreselleşmenin sınıf çatışması, bilim ve cinsiyetler üzerindeki etkisi ile kapitalist ekonomi politiğin yarattığı devlet-piyasa bağının sebep olduğu çatışma ortamı incelenmektedir. Dördüncü bölümde milliyetçilik kavramın tarihsel analizine ve modern ulus devletlerin temel sorunu olan kültürel ve etnik çatışma sorunsalına yer verilmektedir. Beşinci bölümde kapitalizm ve milliyetçiliğin yarattığı dünya politik sisteminde devletlerin güç kazanma, demokratikleşme ve kalkınma çabaları ele alınmaktadır. Altıncı bölümde kapitalizm, milliyetçilik ve çatışmayla ilgili hipotezlerdeki sorulara yanıt verilmektedir. Sonuç bölümünde bütün bu bilgilerden yola çıkılarak dünya politik sisteminin ortaya çıkardığı düzen değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.subjectKapitalizmtr_TR
dc.subjectMilliyetçiliktr_TR
dc.subjectDünya Sistemitr_TR
dc.subjectCapitalismtr_TR
dc.subjectNationalismtr_TR
dc.subjectWorld-Systemtr_TR
dc.titleCAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT: WORLD-SYSTEMS ANALYSIStr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolHow capitalism and nationalism which are the basic components of world politics create a system is the main question of this thesis consists of five main sections. In the first chapter, main question of the thesis and research methodology are explained. In the second chapter, the nature of the individual who is the smallest part of national belonging is being discussed by creating a conceptual background. Also, in terms of political philosophy the presence and purpose of state which is the main part of the system and the starting book of capitalist economy are being discussed. Lastly, the concept of the system is being defined. In the third chapter, the essential parts of capitalism, neo-liberal globalization effects on class conflict, science and genders, with conflict environment caused by state-market connection created by capitalist economy are being examined. In the fourth chapter, it includes historical analysis of the concept of nationalism and the problem of cultural and ethnic conflict, which is the main problem of nation states. In the fifth chapter, it contains the efforts of states to gain power, democratization and development in the world political system created by capitalism and nationalism. In the sixth chapter on capitalism, nationalism and conflict the questions in the hypothesis are answered. In conclusion, order which in the world political system outcomes are evaluated in the light of such information.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.