Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1428
Title: CAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT: WORLD-SYSTEMS ANALYSIS
Authors: Toptaş, Zeki Şafak
Keywords: Kapitalizm
Milliyetçilik
Dünya Sistemi
Capitalism
Nationalism
World-System
Issue Date: Oct-2017
Abstract: Beş ana bölümden oluşan bu tezin temel sorusu dünya politikasının temel bileşenlerini oluşturan kapitalizm ve milliyetçiliğin nasıl bir sistem yarattığıdır. Birinci bölümde tezin temel sorusu ve araştırma metodolojisi açıklanmaktadır. İkinci bölümde kavramsal bir arka plan oluşturularak milli aidiyetin en küçük parçası olan bireyin doğasından bahsedilmektedir. Ayrıca sistemin temel unsuru olan devletin siyaset felsefesi açısından varlığı ve amacı ile kapitalist iktisadın başlangıç kitabı tartışılmaktadır. Son olarak ise sistem kavramının tanımı yapılmaktadır. Üçüncü bölümde kapitalizmin esas unsurları, neo-liberal küreselleşmenin sınıf çatışması, bilim ve cinsiyetler üzerindeki etkisi ile kapitalist ekonomi politiğin yarattığı devlet-piyasa bağının sebep olduğu çatışma ortamı incelenmektedir. Dördüncü bölümde milliyetçilik kavramın tarihsel analizine ve modern ulus devletlerin temel sorunu olan kültürel ve etnik çatışma sorunsalına yer verilmektedir. Beşinci bölümde kapitalizm ve milliyetçiliğin yarattığı dünya politik sisteminde devletlerin güç kazanma, demokratikleşme ve kalkınma çabaları ele alınmaktadır. Altıncı bölümde kapitalizm, milliyetçilik ve çatışmayla ilgili hipotezlerdeki sorulara yanıt verilmektedir. Sonuç bölümünde bütün bu bilgilerden yola çıkılarak dünya politik sisteminin ortaya çıkardığı düzen değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1428
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAPITALISM, NATIONALISM AND CONFLICT.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.