Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1408
Title: ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ GEREÇ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Authors: Can, Tayyip
Keywords: Teknoloji
Araç-gereç
Ortaokul
Eğitim
Technology
Equipment‟s
Secondary School
Education
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bilgisayar günümüzde her alanda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu yayılıĢı eğitim alanına da kaymıĢ, günümüzde de yoğun biçimde kullanılır olmuĢtur. Bilgisayar teknolojisinin eğitime geçiĢi ile birlikte eğitimin daha kalıcı olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu bağlamda, günümüzde bilgisayar teknolojisi eğitim ortamında önemli bir aktör haline gelmiĢ bulunmaktadır. AraĢtırmanın amacı, ortaokul Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin, teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarını belirlemektir. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araĢtırmanın modeli, niceliksel araĢtırma modeli çeĢitlerinden olan, “tarama modeli” ile örtüĢmektedir. Bu araĢtırmanın evreni, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Ġstanbul Avrupa yakası Esenler, BaĢakĢehir ve Bağcılar ilçelerinde resmi ortaokullarda görev yapan Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerini kapsamaktadır. Örneklem ise aynı ilçelerde görev yapan öğretmenler arasında tesadüfü yöntemle seçilen 175 öğretmeni kapsamaktadır. AraĢtırma için literatür taraması yapılmıĢtır. Konu ile ilgili önceden yapılmıĢ araĢtırmaların, bilgi toplama araçları incelenerek araĢtırma amaçlarına iliĢkin, değiĢkenler belirlenip kiĢisel bilgileri içeren anket hazırlanmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerin teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Sevim (2010) tarafından geliĢtirilen Araç- Gereç Kullanma Tutum Ölçeği ile araç gereç kullanım sıklığını belirlemek amacıyla hazırlanan anket kullanılmıĢtır. Yapılan inceleme sonunda aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Öğretmenlerin büyük bölümü okullarında Model ve numuneler (gerçek eĢya, olay vb.), Basılı gereçler (ders kitabı, gazete, yardımcı kitap vb.), Yazı ve gösterim tahtası, Hareketsiz görüntüler (fotoğraf, resim vb.), Soyut görseller (grafik, tablo, harita vb.), Bilgisayar, Projeksiyon, Bilgisayar laboratuvarı, Fen laboratuvarı veya malzemelerinin var olduğunu bildirmiĢlerdir. Öğretmenlerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutum ölçeği ve alt faktörlerinin puan değerleri incelenmiĢ ve tutum ölçeği alt faktörlerinden olan “Verimlilik” puan ortalaması incelendiğinde katılımcıların “Kararsızım” düzeyinde bir tutuma sahip oldukları, çok olumlu olmadığı görülmüĢtür. “Sınıf yönetimi” alt faktörü incelendiğinde öğretmenlerin “Katılmıyorum” düzeyinde düĢük bir tutuma sahip oldukları, “Yeterlik” alt faktörüne göre “Kesinlikle Katılıyorum” düzeyinde oldukça yüksek tutuma sahip oldukları ve “Maliyet” alt faktörüne göre ise “Kararsızım” düzeyinde, ancak olumluya doğru bir tutuma sahip olunduğu görülmüĢtür. Öğretmenlerin teknolojik araç- gereç kullanım tutumlarında cinsiyet, yaĢ, öğrenim durumu, mesleki kıdem, mezun olunan okul türü ve sınıf mevcudu değiĢkenleri açısından anlamlı düzeyde fark bulunamamıĢtır. Ayrıca “Eğitiminiz Sırasında Eğitim Teknolojisi Ya Da Eğitim Araçları İle İlgili Her Hangi Bir Ders Aldınız Mı?”, “Eğitim Teknolojisi Ya Da Eğitim Araçları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursuna Veya Seminerine Katıldınız Mı?” “Öğrencilerin Araç-Gereçlere Bakış Açılarını Yeterli Buluyor Musunuz?” “ÇalıĢmaya Katılan Öğretmenlerin, Derslerde Araç- Gereçleri Ne Sıklıkla Kullanıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaba göre ANOVA testi sonucunda anlamlı fark bulunmamıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1408
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN SOSYAL BĠLGĠLER.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.