Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1399
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIlgın, Hicran Özlem-
dc.date.accessioned2019-04-17T08:34:32Z-
dc.date.available2019-04-17T08:34:32Z-
dc.date.issued2017-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1399-
dc.description.abstractBu çalışma kent imajı yaratma sürecinde televizyon dizilerinin rolünü ortaya koymak amacıyla literatür tarama, içerik analizi, anket uygulama ve odak grup görüşmesi teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Kent imajı ölçüm modeli olarak Modelling of City Image; The Case Of Granada çalışmasında belirlenen 12 ölçüt kullanıldı. Mardin uzamlı “Bir Bulut Olsam”, “Adını Kalbime Yazdım” ve “Aşktan Kaçılmaz” isimli televizyon dizilerinin ulusal kanallarda yayınlanan bölümlerine Granada çalışması dayanak alınarak elde edilen kategoriler ile içerik analizi uygulandı. İçerik analizi bulguları temel alınarak oluşturulan anket formu Tekirdağ ilinde 387 katılımcı ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Örneklem kümesi en az bir Mardin uzamlı televizyon dizisini izlemiş, Mardin’e daha önce hiç gitmemiş ve 18 yaş üstü katılımcılardan oluşturuldu. Anket sonuçları SPSS programında analiz edildi. Anket uygulamasının sonuçlarına göre Mardin uzamlı televizyon dizisi izleyen katılımcıların Mardin kent kimliği öğelerinden sosyal problemler, kültür, iş kültürü, eğitim ve üniversite, kentin mimari ve kent cazibesi, yargılarına ilişkin görüş sahibi olduğu bulgusuna ulaşıldı. Buna karşılık ise katılımcıların, tarihi miras, çevre, ulaşım, trafik ve iletişim, hizmet yelpazesi kategorilerine ilişkin kimlik öğelerine ilişkin görüş sahibi olmadığı belirlendi. Anket çalışmasının yanı sıra Granada ölçütleri esas alınarak Tekirdağ’da bulunan, 18 yaş üstü, Mardin uzamlı en az bir televizyon dizisini izleyen ve Mardinli veya Mardin’de daha önce bulunan 9 katılımcı ile odak grup görüşmesi gerçekleştirildi. Televizyon dizilerinde yer alan Mardin kent imajı ile odak grup katılımcılarının Mardin kent imajı algıları karşılaştırılarak değerlendirildi. Buna göre odak grup katılımcıları televizyon dizilerinde yansıyan Mardin kent imajı bulgularına karşı eleştirel yaklaşımları kayıt altına alındı. Görüşme sonuçları ve anket bulguları sistematik biçimde sıralanırken değerlendirildi. Bu bağlamda araştırma sonucunda bir halkla ilişkiler ortamı olarak televizyon dizilerinin kent imajı oluşum sürecinde kentin sosyal problemleri ve kültürel değerleri, kentin mimari kent cazibeleri, ekonomi, ticaret ve eğitim verilerinin bilinirliği noktasında rolü olduğu verisi elde edilditr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectHalkla İlişkiler Ortamlarıtr_TR
dc.subjectKent İmajıtr_TR
dc.subjectTelevizyon Dizileritr_TR
dc.subjectMardintr_TR
dc.subjectPublic Relations Environmentstr_TR
dc.subjectCity Imagetr_TR
dc.subjectTelevision Seriestr_TR
dc.subjectMardintr_TR
dc.titleBİR HALKLA İLİŞKİLER ORTAMI OLARAK TELEVİZYON DİZİLERİNDE KENT İMAJItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis study was done through literature review, content analysis method, questionnaire techniques and ofcus group study with the aim of revealing the role of TV series in the process of creating city image. Model of City Image as a measurement model of city image; The 12 criteria set out in The Case Of Granada study were used. Content Analysis and thecategories obtained through Granada study were used on the episodes of Mardin based “Bir Bulut Olsam”, “Adını Kalbime Yazdım” and “Aşktan Kaçılmaz” TV series broadcasted on national channels. The questionnaire form which was based on the content analysis findings was made by face to face interview technique with 387 participants in Tekirdağ province. Sample set was created from the participants who watched at least one Mardin based TV series, never been to Mardin and over 18 years old. Survey results were analyzed in SPPS 17 programme. According to the results of the questionnaire survey, the participants who followed the Mardin space TV series reached the idea that Mardin city identity items had an opinion on social problems, culture, work culture, education and university, urban architecture and urban charm. However, it was determined that the participants did not have an opinion on identity items related to categories of historical heritage, environment, transportation, traffic and communication, service. Based on the criteria of Granada, a focus group interview was held with 9 participants in Tekirdağ, who were at least 18 years old, followed by at least one set of Mardin specks and previously in Mardin or who is form Mardin. The image of Mardin city in TV series and the focus group participants were evaluated by comparing the perceptions of Mardin city image. According to this, focus group participants were criticized against the findings of Mardin city image reflected in television series. Interview results and questionnaire findings were evaluated systematically. In this regard, following the search, the data that TV series as a public relations medium has role on social problems and cultural values, city charm, economy, trade, education of a city image formation process was gained.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BİR HALKLA İLİŞKİLER ORTAMI OLARAK.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası8.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.