Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1382
Title: YETİŞKİNLERİN PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
Authors: Şimşek, Pelin
Keywords: Psikolojik yardım arama tutumu
Psikolojik yardım arama niyeti
Yetişkin
Cinsiyet
Yaş
Eğitim düzeyi
Tedavi korkusu
Issue Date: Apr-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET Bu çalışmanın amacı, Mardin İli Merkez İlçesi’nde yaşayan yetişkinlerin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları ile psikolojik yardım alma niyeti, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve tedavi korkusu değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini, Mardin İli’ nin Merkez İlçesi’nde ikamet etmekte olan 100 kadın, 105 erkek olmak üzere toplam 205 yetişkin oluşturmaktadır. Bu çalışmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği”, “Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Niyet Envanteri” ve “Psikoterapi Hakkındaki Düşünceler Ölçeği” olmak üzere toplam dört ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 21.0 ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; araştırmaya katılanların psikolojik yardım alma niyeti, psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ve psikoterapi hakkındaki düşünceleri orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Psikolojik yardım alma tutumu ile psikolojik yardım alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre; psikolojik yardım alma niyeti arttıkça psikolojik yardım almaya ilişkin tutum da artmaktadır. Tedavi korkusu ile psikolojik yardım alma tutumu arasında ise herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutum, psikolojik yardım alma niyetini pozitif yönde etkilemektedir. Psikolojik yardım alma niyeti ve psikoterapi hakkındaki düşünceler yaşa, cinsiyete ve eğitime göre farklılık göstermemektedir. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutum cinsiyete ve eğitime göre farklılık göstermezken yaşa göre farklılık göstermektedir ve yaş arttıkça psikolojik yardım almaya ilişkin tutum artmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1382
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YETİŞKİNLERİN PSİKOLOJİK YARDIM ALMA.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.