Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1364
Title: HEMŞİRELERDE İŞE YABANCILAŞMA: İSTANBUL İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA
Authors: Alömeroğlu, Esinderya
Keywords: Yabancılaşma
İş Tasarımı
İş-Aile Rol Çatışması
Kişilik Özellikleri
İş Tatmini
Issue Date: Jul-2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET Bu araştırmanın amacı, kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşirelerin iş-aile rol çatışması, iş tatmini, iş tasarımı ve kişilik özelliklerinin işe yabancılaşma algılarının üzerindeki etkilerini açıklamaktır. Ayrıca hemşirelerin işe yabancılaşma durumlarının; cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim seviyesine, mesleki ünvanına, kurumda çalışma süresine, iş deneyimine ve çalıştığı kuruma göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda birinci olarak hemşirelerin yaşadıkları iş-aile rol çatışmasının, iş tatmininin, iş tasarımının ve kişilik özelliklerinin işe yabancılaşma durumlarına olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma da örneklemi oluşturan hemşirelere, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Mottaz tarafından geliştirilen “İşe Yabancılaşma Ölçeği”, Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Mineseto İş Doyum Ölçeği”, Oldman ve Hackman tarafından geliştirilen ”İş Tanılama Ölçeği”, Carlson ve arkadaşları tarafından geliştirilen “İş-Aile Rol Çatışması Ölçeği” ve John ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde bulunan kamu ve özel hastaneler de görev yapan tüm hemşireler oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğünün saptanmasında hastanelerin tam teşekküllü ve hemşire sayısının 200’ün üzerinde olması gibi özellikler dikkate alınmıştır. Kura usulü ile iki kamu ve bir özel hastane belirlenmiştir. Literatür verilerine göre %95 güven düzeyinde minimum örneklem 375 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS 21.0 ve AMOS 23.0 programında çözümlenmiştir. Hemşirelerin işe yabancılaşma düzeylerinin cinsiyet ve çalışılan kuruma göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde t-testi, yaş, medeni hal, mesleki unvan, eğitim seviyesi, kurumda çalışılan süre ve mesleki deneyim süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için de tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, hemşirelerin yaşadıkları iş-aile rol çatışmalarının, işe yabancılaşmanın güçsüzleşme ve kendine yabancılaşma boyutları üzerinde etkili olduğunu, hemşirelerin iş tasarımlarının görevin tanımı ve anlamlılığı boyutlarının, işe yabancılaşmanın kendine yabancılaşma ve güçsüzleşme boyutları üzerinde etkili olduğunu, otonominin ise işe yabancılaşmanın anlamsızlaşma boyutu üzerinde etkili olduğunu, hemşirelerin iş tatminlerinin dışsal tatmin boyutunun kendine yabancılaşma boyutu üzerinde etkili olduğunu ve hemşirelerin kişilik özelliklerinden; özellikle nevrotik kişiliğin ise işe yabancılaşmanın anlamsızlaşma boyutunda etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma sonucunda, medeni durum değişkeni hariç diğer demografik faktörlere göre işe yabancılaşma durumunda farklılaşma olduğu belirlenmiştir
Description: HEMŞİRELERDE İŞE YABANCILAŞMA: İSTANBUL İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA
URI: http://hdl.handle.net/11547/1364
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HEMŞİRELERDE İŞE YABANCILAŞMA İSTANBUL İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA.pdfHEMŞİRELERDE İŞE YABANCILAŞMA İSTANBUL İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA5.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.